-
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในพื้นที่ - Co
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในพื้นที่ - Co
สถิติอุณหภูมิสูงสุดในพิ้นที่ (ปี พ.ศ.) - Co
สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในพิ้นที่ (ปี พ.ศ.) - Co
ปริมาณฝนสะสม - mm
จำนวนวันที่ฝนตก - วัน
;
-
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในพื้นที่ - Co
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในพื้นที่ - Co
สถิติอุณหภูมิสูงสุดในพิ้นที่ (ปี พ.ศ.) - Co
สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในพิ้นที่ (ปี พ.ศ.) - Co
ปริมาณฝนสะสม - mm
จำนวนวันที่ฝนตก - วัน
;
-
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในพื้นที่ - Co
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในพื้นที่ - Co
สถิติอุณหภูมิสูงสุดในพิ้นที่ (ปี พ.ศ.) - Co
สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในพิ้นที่ (ปี พ.ศ.) - Co
ปริมาณฝนสะสม - mm
จำนวนวันที่ฝนตก - วัน
;